បង្កើតវិសាលភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ តាមរយៈកម្មវីធី Flare Ad អោយចេញជារូបរាងពិតបា្រកដ

ចាប់ផ្កើមកម្មវិធីFlare Ad

ចាប់ផ្កើមឥឡូវនេះ

កម្មវិធី Flare Ad គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ខ្លួននិង ការផ្សព្វផ្សាយតាមការបិតស្ទីកគ័រនៅលើយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។
យើងនឹងផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើរថយន្តទាំងអស់ដែលបើកបរក្នុងទីក្រុង

ហេតុអ្វីប្រើប្រាស់កម្មវិធីFlare Ad?

ទំហំផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គោលដៅផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្មវីធី Flare Ad គឺរថយន្តដែលបើកបរក្នុងទីក្រុងទាំងអស់។
យើងនឹងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ និងទំហំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខុសពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗពីមុន

តាមដាន GPS

លោកអ្នកអាច ពិនិត្យតាមដានមើលព័ត៌មាន GPS ដែលផ្សព្វផ្សាយការបើកបរនៅក្នុងទីក្រុង ចេញពីគេហទំព័រគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំបាន នៅក្នុងពេលវេលាដ៏ជាក់លាក់ណាមួយ។

សេដ្ឋកិច្ច

អាចធ្វើអោយមហាជនកាន់តែស្គាល់ និងដឹងអំពីម៉ាកផលិតផលរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងទូលំទូលាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

វិភាគរបាយការណ៍

ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង អ្នកអាចពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយបាន

ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ

ចាប់ផ្កើមកម្មវិធីFlare Ad